Comuna Codăești

Informații despre obiectivul turistic

Rezervație naturală „Movila lui Burcel”

Acces / Localizare: Comuna Codăești: Se află poziţionată la 4 km de comuna Micleşti şi la 200 m de şoseaua DN 24 A Vaslui – Iaşi. De asemenea, se află la circa 20 de kilometri de localitatea Crasna, unde se poate face joncţiunea cu Drumul European E85 – E581, ce leagă România de Republica Moldova, prin municipiul Huşi şi vama Albiţa-Leuşeni.

Harta:

Istoric / Particularități:
Dealul botezat de localnici „Movila lui Burcel” reprezintă o rezervaţie naturală de un deosebit interes botanic, graţie speciilor floristice rare întâlnite aici. Movila lui Burcel a fost declarată arie naturală de interes naţional.
Rezervaţia naturală se întinde pe o suprafaţă de 12 hectare pe versanţii dealului „Movila lui Burcel”, care are o altitudine de 390 de metri, iar terenul din interiorul rezervaţiei este stabilizat parţial prin vegetaţia ierboasă şi care, reprezintă un autentic vestigiu al vegetaţiei primare. Covorul ierbos a fost distrus de păşunatul intens, iar la fragmentarea reliefului, prin alunecări şi eroziune, a contribuit şi omul prin extragerea unor cantităţi apreciabile de nisip şi piatră. Zona abundă de elemente pontice, submediteraneene şi continentale, dar şi de numeroase specii rare, cel puţin pentru flora Moldovei, ceea ce îi conferă o mare însemnătate ştiinţifică.
Printre plantele rare cu rol fitogeografic însemnat, ce pot fi văzute aici, se numără: ruscuţa (Adonis hybrida), ai galben (Allium flavum), ai sălbatic (A. moschatum), sipica (Cephalaria uralensis), vineţelele (Centaurea marschalliana), stânjenelul de stepă (Iris pummila), dediţeii (Pulsatila montana), zavacusta (Astragalus dasyanthus), buruiana talanului (Adonis volgensis), dar şi iarba surpăturii, bundiţa vântului, salvia sau zambilele.

Informații despre obiectivul turistic

Conacul „Rosetti – Balș”

Acces / Localizare: Sat Pribești, Comuna Codăești.

Harta:
Istoric / Particularități:
Conacul „Rosetti – Balș” este cea mai veche clădire de arhitectură civilă. Iordache Ruset, personalitate de prim rang în viața politică din Moldova sfârșitului de secol XVII (ocupă timp de trei decenii începând cu 1676 înalte funcții: caimacam, mare vistiernic, mare vornic), își consolidează proprietatea asupra Pribeștilor, obținând la 16 noiembrie 1691 o carte de întăritură de la boierii divanului Moldovei, iar la 18 noiembrie, de la voievodul Constantin Cantemir un hrisov de întăritură și veșnică stăpânire pe moșia Pribești cu două siliști anume Pribești și Hărmănești, cu casă gata în Pribești și pivniță de piatră. Pe baza acestui hrisov, conacul poate fi datat că a fost construit înaintea anului 1691. De-a lungul secolului al XVIII-lea și până aproape de mijlocul secolului al XIX-lea, moșia a rămas în proprietatea familiei marilor latifundiari Rosetti, ultimul boier din această familie fiind vornicul Vasile Rosetti.
Din 1841, moșia Pribești devine proprietate a familiei Balș, iar în 1962 conacul era folosit drept atelier de către G.A.C. Pribești. În anul 1991, conacul Rosetti-Balș, împreună cu terenul aferent, 1,56 hectare, este trecut în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, reprezentat prin Oficiul Național al Monumentelor Istorice.
Între anii 1991-2000, s-au întreprins lucrări de consolidare-restaurare la pereții subsolului și ai parterului, la bolțile pivniței, s-au efectuat finisaje parțiale, înlocuindu-se șarpanta și învelitoarea.
Conacul „Rosetti – Balș” este în prezent în curs de restaurare.